เมนูหลัก จดใหม่ จดควบสหกรณ์ จดแยกสหกรณ์ จดเปลี่ยนฐานะจากกลุ่มเกษตรกร จดเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ค้นหาข้อมูลการจอง

 
รายละเอียดผู้จอง
(จดเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ )
จังหวัด :    ** ชื่อสหกรณ์ :    **
ที่อยู่ :    **
อำเภอ :    **
ตำบล :    **
รหัสไปรษณีย์ :    **
โทรศัพท์ :    **
อีเมล์ :    **
เลขทะเบียน :    **
รายชื่อที่จอง
ชื่อที่จอง ชื่อแรก
ชื่อสหกรณ์ :   จำกัด **
ยืนยันชื่อสหกรณ์ :     จำกัด **
ชื่อที่จอง ชื่อที่สอง
ชื่อสหกรณ์ :   จำกัด **
ยืนยันชื่อสหกรณ์ :     จำกัด **
ชื่อที่จอง ชื่อที่สาม
ชื่อสหกรณ์ :   จำกัด **
ยืนยันชื่อสหกรณ์ :     จำกัด  **

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม 12, เทเวศน์, พระนคร, กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์. 0-2281-1900, 0-2281-3095, 0-2282-2922, 0-2282-4860 สายด่วน 51761-80 โทรสาร. 0-2822-6078